Hotărârea nr. 140/2011

Hotarare pirivind stabiliirea seirviciilor publice in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii.

-q MUNICIPIUL BUCU1EȘTI

•< CONSILIUL LOCAL AL SECTOKULUI 4

B“duH George Coșfouc ar. 646 Tel -<-(4)021.335.92.30 Fssx. -<-(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 22 /12.10.2011 al Direcției Generale de Asistență z Socială și Protecția Copilului sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;    { F

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; f în temeiul reglementărilor cuprinse în:

-art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;

și în

-Legea nr. 42/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin.(l) și art. 81, alin (4) din Legea nr. 215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Contravenienții cu domiciliul pe teritoriul sectorului 4, București, obligați prin hotărâre judecătorească definitivă, vor putea să presteze activități în folosul comunității în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4,

Art. 2. Locurile în care contravenienții vor presta activitățile în folosul comunități sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă Instrucțiunile de implementare a prestării activităților în folosul comunității, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5. Secretarul Sectorului 4 București, Serviciile de Specialitate din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale;

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.    ,,

PREȘEDINTE-DE/ȘEMNȚĂ,

Alexandra Leente POPESCU

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Eadti‘JKAGOMIEESCU

Nn% WUOII

Anexam: 1

La H.C.L.m: 104/27.10.2011

Locurile în care contravenientă cu domiciliul sau reședința pe teritoriul sectorului 49 București^ vor presta activitățile în folosul comunități

Nr.

crt.

Acțiuni sau lucrări de interes local

Termen

Nr.

persoane

repartizate

Responsabili

1

Lucrări administrativ-gospodărești în cadrul centrelor din subordinea D.GA.S.P.C. sector 4

permanent

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie

2

Curățirea de zăpadă și gheață a căilor de incintă

noiembrie - martie

D.G.A.S.P.C. sector 4-Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

3

Salubrizarea căilor de incintă

aprilie - septembrie

D.GA.S.P.C. sector 4-Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

4

Vopsitul gardurilor, văruitul pomilor

aprilie - septembrie

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

5

Curățenie în incinta centrelor

permanent

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

6

Săpatul spațiilor verzi din interiorul Centrelor aflate in subordinea D.GA.S.P.C.-Sector 4

aprilie - septembrie

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

7

Ingienizarea și întreținerea clădirilor pendente de D.GA.S.P.C.

Sector 4

aprilie - septembrie

D.GA.S.P.C. sector 4-

Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie

8

Igienizarea spațiilor dejoacă pentru copii din cadrul Centrelor de Zi

aprilie - septembrie

f'

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și

Protecție Socială Persoană și Familie

Anexa nr. 2

LaRC.L.nr. 140/27.10.2011

INSTRUCȚIUNI

de implementare a prestării activităților în folosul comunității

1.    Directorul D.G.A.S.PC. sector 4 stabilește de îndată conținutul detaliat alactivității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută pedeapsa în folosul comunității, precum și programul de lucru, în conformitate cu hotărârea consiliul local, anexa 1;

2,    Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie are următoarele obligații:

-să înregistreze hotărârile judecătorești însoțite de mandatele de executare în registru special, care va conține: nr. dosar, nr. și data înregistrării mandatului, numele și prenumele 4 contravenientului, locul și data nașterii, domiciliul/reședința, CNP, denumirea instanței care a emis țf mandatul, nr. și data mandatului de executare, nr. hotărârii judecătorești care se execută, durata și natura / activității, unitatea de executare, modul de îndeplinire a mandatului, obs.;

-să comunice instanțelor hotărârea consiliului local privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității;

-să înștiințeze unitatea la care se va presta activitatea, privind repartizarea contravenientului pentru prestarea activităților;

-să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare contravenient în dosarul individual;

-să colaboreze cu unitățile de poliție pentru supravegherea executării sancțiunii prestării activității în folosul comunității;

-să exercite control la diferite intervale de timp pentru supravegherea executării

sancțiunii;

-să comunice autorităților judecătorești îndeplinirea obligațiilor contravenientului;

-să sesizeze judecătoria în cazul în care contravenientul, cu rea-voință, nu se prezintă la program pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, privind înlocuirea sancțiunii prestării activităților în folosul comunității cu sancțiunea amenzii.”

3.    Reprezentanții D.G.A.S.P.C. sector 4 au următoarele obligații:

-să țină evidența efectuării orelor de muncă prestate de către contraveninți, în registru

special;

-să elibereze adeverințe contravenienților, din care să rezulte numărul orelor prestate;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică și securitate în muncă pentru toate

persoanele care prestează activități;

-să asigure materialele, utilajele necesare desfășurării activităților.

4.    Contravenienții au următoarele obligații:

-să îndeplinească activitățile în folosul comunității prevăzute în hotărârea consiliul local; -să păstreze în bună stare de funcționare uneltele și materialele primite;

-să nu fie înlocuiți de altă persoană decât cea desemnată de primai* prin dispoziție.

5.    Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, precum și .G.A.S.P.C. sector 4, care au atribuții în implementarea Hotărârii privind stabilirea serviciilor publice care contravenienții vor presta activități în folosui comunității, vor monitoriza realizarea acesteia.

«EȘEWfifR W ȘEDINȚĂ

Abv d oui / - - s..i■ v EOFS5 CU