Hotărârea nr. 14/2011

Hotarare privind modificarea Anexelor nr. 1 si 21a H.C.L. Sector 4, Nr. 72/2008, privind terenul aferent Pietei Progresul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

privind modificarea Anexelor nr. 1 si 2 la H.C.L. Sector 4, Nr. 72/2008, privind terenul aferent Pieței Progresul

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 453/25.01.2011;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Vazand dispozițiile cuprinse in H.C.G.M.B. Nr.76/26.04.2005 privind identificarea si delimitarea de către Consiliile Locale a terenurilor pe care se afla amplasate piețele agroalimentare.

Ținând cont de dispozițiile H.C.G.M.B. Nr.239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare din Municipiul București.

In temeiul O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,aprobata prinLegea Nr.3/2003, precum si H.C.L. Sector 4 Nr. 72/2008;

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.45 alin. (1) si art. 81 alin (2) lit. „f” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administrația publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aproba modificarea ANEXELOR nr. 1 si 2 din H.C.L. Sector 4 nr. 72/2008, respectiv documentația tehnica si planul TOPO-cadastral, privind delimitarea terenului aferent Pieței Progresul (conform ultimilor măsurători), teren aflat in administrarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, conform Anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Celelalte poziții din ANEXA nr.l rămân nemodificate.

Art.2. Se împuternicește Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 sa transmită documentația si planul TOPO-cadastral aprobat la art. 1 către Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, precum si către Primăria Municipiului București.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 si Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.


Această hotărâre z    sectorului 4 din

data de 31.01.201

Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

^Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 14/3LO1.2011

ANEXA NR. 1    .

LA H.C.L.S 4 Nr. 14/ 31.01.2011

TABEL PRIVIND SUPRAFEȚELE DE TERENURI AFERENTE PIEȚELOR ADMINISTRATE DE DIRECȚIA DE ADMINISTRARE SECTOR 4

Nr.

crt.

DENUMIRE

LOCATIE/PIATA

SUPRAFA MASURATA mp2

ADRESA SEDIU

OBSERVAȚII

1.

Piața Progresul

7943 mp.

Sos. Giurgiului nr./ 107, sect 4 București -

Administrare

directa


-±e<M7£


PLAN D£ AMPLASAMENT Si DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

7943mp

Sas. Giurgiului, nr.lO?

Carte Functor nr.

UAT J Sector 4, București

A. Date rcferloans te teren

Nr.

parrțlă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp]

Valoare de impozitare GeO

Mențiuni

Ce

7943mp

Total

7943mp

B. Date refertoare b construcții

Cod

eonstr.

Suprafața construită Ia sol (mp]

Valoare de Impoiitara (tei)

Mențiuni .

CI

317 mp

SmW comeridale

C2

7 mp

Spațiu comericial

C3

1078 mp

HalS carnetspfltn comcrdate

C4

9 mp

Spațiu comcridal

CS

67 mo

Spațiu comeridai

C6

276 mp

Birouri admlnlstradotspațil comerciale

C7

225 mp

Spațiu eomerkLrt

CB

183 mp

Spal/u comertdal

C9

7S mp

Spațiu comericbl

CIO

11 mp

Spațiu corncriclal

Cil

10 mo

Spațiu comeridal

C12

22 mp

Spațiu romarietal

03

22 mp

Spațiu corn arida 1

04

23 mp

Spațiu corn arieial

ClS

23 mp

Spațiu COmerfdal

06

23 mo

Spațiu cornerFcbl

07

22 mp

Spațiu cornerlclal

cia

25 mp

Spațiu comcrtelai

09

24 mp

Spațiu comertdal

C20

48 mp

Spațiu comerltld

C21

46 mp

Magaite

C22

803 mp

Spațiu corncriclal

C23

4 mp

Spațiu cornerlclal

C24

4 mp

Spațiu comericial

C2S

6 mp

Spațiu comerfetel

C2S

6 mp

Spațiu comerfcbi

C27

5 mp

spațiu comcrfeiai

C23

S mp

Spațtu eomerirta!

C39

2 mp

Spațiu eomertchl

C30

1596 mp

Zonă tarabe

Total    4992 rao

Executant,    Sa conErma Suprafața din măsurători sî

Irig, MATEI STEfAn-paul - RO-MB-F-0193    Introducerea ImobikiEul In bara de date

Semnalura si stampfa    . Pafîifat

.

Semnătură data

—Oiîo; ’ftnuaric 2011    Stampila BOT