Hotărârea nr. 139/2011

Hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de Functiuni ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșfouc nr. 6-16 Tel. 4-(4)021.335.92.30 Fax. ^-(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcțiuni ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr.29010/19.10.2011 al Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de Hotararea Colegiului Director nr.2/20.10.2011;

In conformitate cu art. 4 alin. (1), alin. (1A1) si alin.(2) din HGR nr. 1434/2004 privind atribuțiile si Regulamentul cadru de organizare si funcționare a Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția Copilului si art. 1 alin.3 din Anexa nr.l al acestei hotărâri, republicata, completata si modificata de HG nr. 967/2010 si HG nr. 1084/2010 ;

In temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data prezentei, se aproba modificarea Organigramei si Statului de Funcțiuni ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.2.Hotararea Consiliului Local cu nr.5/31.01.2011 se modifica in mod corespunzător

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, impreuna cu Direcția Generala de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al