Hotărârea nr. 138/2011

Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie pentru cresterea performantei energetice si a celor car

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Mid Gem-ge Coșbuc nr. 6-16 Tel *(4)021.3302.30 Fax. *(4)021.337.33 .10

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata Impozitiibil pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de Intervenție pe cheltuiala proprie

pentru creșterea performanței energetice și a celor care au executat lucrări cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;    /

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4,

nr.3330/19.10.2011,

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.286 alin.8 și 9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu

modificările și completările ulterioare .

în baza dispozițiior art. 45 alin. (1) coroborat cu ârt. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 65% de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie pentru creșterea performanței energetice.

Ârt. 2. Se aprobă scutirea în procent de 65% de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi pentru proprietarii care au executat lucrări cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Arh3 Acordarea scutirilor mai sus menționate se va aplica începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor conform legii, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru creșterea performanței energetice sau pentru creșterea calității arhitectural-ambientale.

Art. 4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01.01.2012.

Ârt. 5. Documentele care stau la baza acordării scutirilor de mai sus sunt cuprinse în anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Secretarul Primăriei Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.    x

Âfeainidw LmOt-3 PGPIESCU

Secretsonl] Sectorobo 4 fodn ©R .4G0MJMS C ÎLÎ

Nr,    1

ANEXĂ NEU

b ELCX.S. 4    138/27.WJ011

Actele necesare acordării scutirilor prevăzute la art.l și art.2 din Hotărâre:

a) -Pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pentru performanța energetică:

-    cerere de scutire

-    dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie

-    procesul-verbal de recepție de terminare a lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul /

energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit ț energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011

b)- Pentru proprietarii care au executat lucrări cu privire la creșterea calității

arhitectural-ambientale a clădirilor:

-    cerere de scutire

-    procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor întocmit în condițiile legii, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr.-153/2Qll privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

PREȘEDINTE IffisfflMNȚĂ,