Hotărârea nr. 137/2011

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Societatea Handicapatilor Locomotor din Romania

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dml Geoi’ge Coștac ni-, 6-16 Tel. <(4)021.335.912.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaților Locomotor din România

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite Și Taxe Locale Sector 4 nr. IÎD 237236/16.09.2011.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;    f

în temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

în baza dispozițiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a

administrației publice locale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2011, în cuantum de 16.514,40 lei, datorat de Societatea Handicapaților Locomotor din România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr, 24A, sc. 4, ap. 86, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

■?

Alexandrii POPEȘTI

HLW- L/ ĂI

ra’sisemiaegizsâ SecreîtairoH Sectonifai 4