Hotărârea nr. 136/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

e    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax, 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;    /

Văzând:    f

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/6/ 1 / 4216/27.10.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 523.286,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 523.286,00 mii lei, atât ia partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1- capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat pe cheltuieli;

-    Anexa    1.2    - capitol bugetar    51.02 - Autorități publice;

-    Anexa    1.3    - capitol bugetar    55.02 - Dobânzi;

-    Anexa    1.4    - capitol bugetar    61.02. - Ordine publica si siguranța naționala;

-    Anexa    1.5    - capitol bugetar    65.02. - învățământ;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 67.02. - Cultură, Recreere, Religie;

-    Anexa 1.8 - capitol bugetar 68.02 - Asigurări si asistenta sociala;

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe, servicii și Dezvoltare

Publică;

-    Anexa 1.10- capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;

- Anexa 1.11- capitol bugetar 84.02 -Transporturi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01. - Autoritati Publice si Acțiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul, A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;    f

ț

Art. 6. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4 cap. 51.02.01.03P, conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Primăriei Sectorului 4, capitolul 55.02., , conform anexei 1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04, conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor. 1.5.1, din care:

Anexa nr. 1.5.1.1 - cap 65.02.03 - Centralizator Anexa nr. 1.5.1.1.1 - cap 65.02.03.A ASLG Anexa nr. 1.5.1.1.2-cap 65.02.03.01 ASLG 1 Anexa nr. 1.5.1.1.3 - cap 65.02.03 ASLG 2 Anexa nr. 1.5.1.1.4 - cap 65.02.03 US Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.1.5 - cap 65.02.03 US1 Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.1.5- cap 65.02.03 US1 Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.1.6 - cap 65.02.03 US2 Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.2 - cap 65.02.04 - Centralizator Anexa nr. 1.5.1.2.1. - cap 65.02.04. US Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.2.2- cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.2.3.- cap 65.02.04 US 3 Unitati școlare Anexa nr. 1.5.1.3-cap 65.02.07 - Centralizator Anexa nr. 1.5.1.3.1 - cap 65.02.07.04 - Invatamant special

Art. 10. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, capitolul 66.02 - Sanatate, conform anexelor. 1.6; 1.6.1; 1.6.1.1 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.05.03P - întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.7.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 13. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, conform anexei 1.7.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 14. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția / Copilului - Centrul de îngrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, conform anexei: 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 15. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, subcapitolul 68.02.06.01 Sprijin financiar la constituirea familiei, conform anexei: 1.8.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 16. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului, capitolul 68.02 AS, conform anexelor: 1.8.5; 1.8.5.1; 1.8.5.2; 1.8.5.3;

1.8.5.4; 1.8.5.5; 1.8.5.6,1.8.5.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11, conform anexei 1.8.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul Direcției Generale de Asistenta si Protecția Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12, conform anexei 1.8.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei 1.9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 20. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.9.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 21. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.05 - Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice, conform anexei: 1.9.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 22. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apă, conform anexei: 1.9.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 23. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deșeurilor, conform anexei 1.10.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 24. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 - Salubritate, conform anexei: 1.10.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 25. Se aprobă bugetul, capitolul 84.02.03.Transport rutier conform anexei: 1.11.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 26. Se aprobă bugetul capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: J

1.11.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;    /

!

Art. 27. Se aprobă Lista de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexele nr. 2, - Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 90.597,912 mii lei;

-    anexele nr. 3; 3.1, - Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4, în valoare de 11.786,31 mii lei;

-    anexa nr. 4, 4.1 Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4 , in valoare de 3.755 mii lei;

Art. 28. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 și 11/3, respectiv:

>    Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general ai unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 2 ~ Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 5 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011 - pentru Invatamant

>    Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 - pentru invatamant.

Arî. 29. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.10.2011.

PREȘEDINț

Alexan


^MSEDINȚĂ,


nfeJPtSPESCU

&Nr. 136/27.10.2011