Hotărârea nr. 133/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea acces din exterior, pentru apartament: proprietatea d-lui CONSTANTIN GHEORGHE, in suprafata de 22,71 mp., situat in CAL.SER.BAN VODA nr.286, bl.3A, sc.D

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duS George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui CONSTANTIN GHEORGHE, în suprafață de 22,71 mp., situat în CAL.SERBAN VODĂ nr.286, b!.3A, sc.D, P, ap.97, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

i    Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în

cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General ai Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12,2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale arfc, 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru accces din exterior pentru apartament situat în v CAL.SERBAN VODĂ nr.286, bl.3A, sc.D, P, ap.97 .

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este cota parte indiviza a blocului (trotuarul de garda).

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2011.

/+    A.

PREȘEDINTE DEf EDENȚă^-,    'ț

Alexandru LeonteWXBESCl


• - /

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

—Ra’tKnftRÂGOMIRESCU