Hotărârea nr. 130/2011

Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului local al sectorului 4 nr. 28/31.01.2011

t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 4 nr. 28/31.01.2011

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;    /

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în / cadrul Primăriei sectorului 4;    ?

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

(    Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se completează Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 28/31.01.2011 la art. 1 cu următorul aliniat: P.U.D astfel aprobat se extinde și terenului în suprafață 195 mp. de ia adresa poștală din str. Jirului nr. 3, propus spre concesionare pentru edificare noi locuințe P+2E și locuință +anexe P+1E.

(2) Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 4 nr. 28/31.01.2011 rămân neschimbate.

Art. 2. Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului local al Sectorului 4 nr. i 111/31.08.2011.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2011.


PREȘEDINTE DE ȘEDlNJS

Alexandru Leonte

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Nn 130/29.09.2011

=-mwKSS6mirescu