Hotărârea nr. 125/2011

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de LOCUINTA D+P+2E, pe un teren proprietatea d-lui MIHAI LAURENTIU CORNEL, în suprafaţă de 413,59 mp., situat în Str. Baldana, nr.13, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșfouc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de LOCUINȚA D+P+2E f pe un teren proprietatea d-Sui MIHAI LAURENTIU CORNEL, în suprafață de 413,59 mp., situat în str.Baldana nr.13, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

/

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului f/ avizat de Primarul Sectorului 4;    '

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru spațiu locuință D+P+2E pe un teren situat în Str.Baldana nr.13

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 413,59 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2011.

PREȘEDINTE DE Ș|DIN

Alexandru Leonte pt)PESjCU

a , ContrasemneazăNr. 125/29.09.2011( ftMÎRESCU