Hotărârea nr. 124/2011

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma susţinerii examenului de atestare din luna septembrie 2011, in baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna septembrie 2011, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.9.^/ 2064/ 12.09.2011 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 10.09.2011, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitat.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Relații cu Comunitatea Locală prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2011.

-iJ

ff


PREȘEDINTE DE ȘEDI^țĂ Alexandru

, Î tă

Leonte POPfiSGIU

VA.,Anexă

la HCLS4 nr. 124/29.09.2011


LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile în urma susținerii examenului

din: 10.09.2011

I

|    Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

BURTICICĂ MARIAN

39

0.798

10.09.2011

2

CERNĂIANU ION

39

0.799

10.09.2011

3

CHIȚU CRISTIANA GENOVEVA

39

0.800

10.09.2011

4

CIAUȘU MARIANA IULIANA

39

0.801

10.09.2011

5

CIOBANU ANA MARIA

39

0.802

10.09.2011

6

CORNOIU VALERIU BEBE

39

0.803

10.09.2011

7

CRECI BOGDAN VALENTIN

39

0.804

10.09.2011

8

DAN TEODOR

39

0.805

10.09.2011

9

DODAN LAURENȚIU

39

0.806

10.09.2011

10

DUMITRESCU NICULAE

39

0.807

10.09.2011

11

GAVRIL ȘTEFAN

39

0.808

10.09.2011

12

GROZEA DAN

39

0.809

10.09.2011

13

HUREZEANU NiCOLAE

39

0.810

10.09.2011

14

IANCU STERE

39

0.811

10.09.2011

15

IVAȘCU ADRIAN

28

0.812

10.09.2011

16

MÂNDRU ADRIAN

29

0.813

10.09.2011

17

MÎRȘANU LILIANA

39

0.814

10.09.2011

18

MOLNĂR RADU MANUEL

39

0.815

10.09.2011

19

PARASCHIV MIRCEA

39

0.816

10.09.2011

20

PÂRVAN GEORGETA

39

0.817

10.09.2011

21

PAȘA LILIANA GILDA

39

0.818

10.09.2011

22

POPA ELENA

39

0.819

10.09.2011

23

PREDA DUMITRU

39

0.820

10.09.2011

24

RĂDULICI ION

39

0.821

10.09.2011

25

SĂNDULESCU SORIN

39

0.822

10.09.2011

26

STAN IONESCU MARINELA

39

0.823

10.09.2011

27

TOMA MARIA

39

0.824

10.09.2011

28

TOPOLESCU DIANA

39

0.825

10.09.2011

| 29

TUDOSIE CRISTIAN DANIEL

39

0.826

10.09.2011

PREȘEDINTE DE ȘEpîȘfȚX, Alexandru Leonte P&PESÎCU