Hotărârea nr. 122/2011

Hotarare privind funcţionarea Liceului unic cu profil de coregrafie în anul şcolar 2011-2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind funcționarea Liceului unic cu profil de coregrafie în anul școlar 2011-2012

Consiliul Local Sector 4

Văzând Referatul de specialitate Nr.263/30.08.2011 privind funcționarea Liceului unic cu profil de coregrafie de pe teritoriul Sectorului 4 întocmit de Inspectorul școlar pentru implementarea descentralizării instituționale Sector 4;

Luând act de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.19 alin.(l) - (4) și art.42 alin.(l) și (2) din Legea Nr. 1/2011 privind educația națională.

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art,l - Se aprobă ca în anul școlar 2011 - 2012 Liceul unic cu profil de coregrafie -„Floria Capsali” să funcționeze cu personalitate juridică proprie, de sine stătător.

Art.2 - Primarul și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar ai Municipiului București și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


Nn 122/2109 JOII