Hotărârea nr. 121/2011

Hotarare privind funcţionarea Liceului unic cu profil teologic penticostal şi a Liceului unic cu profil teologic ortodox în anul şcolar 2011-2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind funcționarea Liceului unic cu profil teologic penticostal și a Liceului unic cu profil teologic ortodox în anul școlar 2011-2012

Consiliul Local Sector 4

Văzând Referatele de specialitate Nr.262/30.08.2011 și Nr.264/30.08.2011 privind / funcționarea Liceului unic cu profil teologic penticostal precum și funcționarea Liceului / unic cu profil teologic ortodox de pe teritoriul Sectorului 4 întocmit de Inspectorul școlar ' pentru implementarea descentralizării instituționale Sector 4;

Luând act de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.19 alin.(l) - (5) și art.60 alin.(l) - (7) din Legea Nr. 1/2011 privind educația națională.

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - (1) - Se aprobă ca în anul școlar 2011 - 2012 Liceul unic cu profil teologic penticostal - „EmanueT* să funcționeze cu personalitate juridică proprie, de sine stătător.

(2) - Se aprobă ca în anul școlar 2011- 2012 Liceul unic cu profil teologic ortodox să funcționeze ca Seminar Teologic Liceal Ortodox cu personalitate juridică proprie, de sine stătător.

Art.2 ™ Primarul și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.09.2011.

PREȘEDINTE DE

Alexandru Leonte Pl