Hotărârea nr. 12/2011

Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care benefidază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au veniţuri lunare pe membru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% și reducerea cu 50% a impozitului

pe clădiri și terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe țară.

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sector 4;

Luând în considerație raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 94/18.01.2011

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 286 alin.3 si 5 din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările si completările ulterioare, și punctul 220 alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. „n” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.

Art. 2. Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe țară.

Art. 3. Scutirile/reducerile de impozit prevăzute la art. 1 si 2 se acordă numai pentru locuința de la adresa de domiciliu și pentru terenul aferent acesteia.

Art. 4. Scutirile/reducerile prevăzute la art.l si art. 2 se acordă și pentru bunurile comune ale soților, stabilite potrivit Codului Familiei.

Art. 5. Prezenta hotărâre de consiliu se aplică pentru anul fiscal 2011 începând cu data 01.01.2011.

Art. 6. Documentele care stau la baza acordării scutirii sunt cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Secretarul sectorului 4 si Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA NR. 1 la HCLS4nr. 12/31.01.2011

Privind scutirea de Ia plata impozitului pe clădiri și terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% și reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe țară.

a) Pentru persoanele care beneficiază de ajutor social:

-    cerere;

-    actul de identitate- fotocopie și originalul pentru conformitate;

-    adeverință eliberată de autoritățile competente din care să rezulte că este beneficiar de ajutor social;

-    declarație pe propria răspundere în care să se precizeze că, pe lângă ajutorul social, solicitantul nu mai are alte surse de venituri.

b) pentru persoanele care au venituri lunare pe membru de familie mai mici decât salariul minim brut pe țară:

-    cerere;

-    actul de identitate- fotocopie și originalul pentru conformitate;

-    adeverință de salariu sau talon de pensie soț/soție emisă în luna în care se solicită reducerea;

-    declarație pe propria răspundere privind numărul membrilor familiei și venitul acestora, prin familie întelegându-se soțul, soția și copii minori care au domiciliul comun, precum și copii necăsătoriți, care au domiciliul comun cu părinții și care urmează cursuri de zi, în instituții de învățământ care funcționează potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depășească vârsta de 25 de ani în cazul acelora care urmează studii superioare, cu o durată de școlarizare mai mare de 5 ani, alte acte doveditoare care să ateste situația declarată (certificat de naștere copii, adeverința instituție învățământ).