Hotărârea nr. 113/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc ur. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1 / 3803 / 28.09.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având în vedere prevederile art. 19., lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, iit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 519.505,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 519.505,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat pe cheltuieli;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autorități publice ;

-    Anexa 1.3- capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexa 1.4- capitol bugetar 60.02. - Aparare;

-    Anexa 1.5- capitol bugetar 65.02. - învățământ;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 67.02. - Cultură, Recreere, Religie

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe, servicii și Dezvoltare

Publică;

-    Anexa 1.8- capitol bugetar 74.02. - Protecția Mediului    .,    '

-    Anexa 1.9 - capitol bugetar 84.02-Transporturi, care face integrantă din prezenta hotărâre;


Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii în sumă de 18861,56 mii lei, conform Anexei 1.10,- capitol bugetar 49.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor nr. 1.10.1, 1.10.1.1, 1.10.1.2, - capitol bugetar 65.10 A.S.L.G, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5. Se aprobă bugetul propriu al cap. 51.02.01. - Autoritati Publice si Acțiuni Externe - Sectorul 4, conform anexei 1.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

.4

/

Art. 6. Se aproba bugetul, A.S.L.G. cap 51.02.01.031, conform anexei f 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Primăriei Sector 4, conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aprobă bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, conform anexei 1.3.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 9. Se aprobă bugetul Centrului Militar, capitolul 60.02.02, conform anexei 1.4.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 10. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.5.1, din care:

•    Anexa nr. 1.5.1.1 - cap 65.02.03 - Centralizator

•    Anexa nr. 1.5.1.1.1 - cap 65.02.03.A ASLG

•    Anexa nr. 1.5.1.1.2 - cap 65.02.03.01 ASLG 1

•    Anexa nr. 1.5.1.1.3 - cap 65.02.03 ASLG 2

•    Anexa nr. 1.5.1.1.4 - cap 65.02.03 US Unitati școlare

•    Anexa nr. 1.5.1.1.5 - cap 65.02.03 US1 Unitati școlare © Anexa nr. 1.5.1.1.5-cap 65.02.03 US1 Unitati școlare

•    Anexa nr. 1.5.1.1.6 - cap 65.02.03 US2 Unitati școlare

© Anexa nr. 1.5.1.2 - cap 65.02.04 - Centralizator © Anexa nr. 1.5.1.2.1. - cap 65.02.04. US Unitati școlare ® Anexa nr. 1.5.1.2.2 - cap 65.02.04 US 2 Unitati școlare ® Anexa nr. 1.5.1.2.3 - cap 65.02.04 US 3 Unitati școlare

Anexa nr. 1.5.1.3 - cap 65.02.07 - Centralizator    . -

Anexa nr. 1.5.1.3.1 - cap 65.02.07.04 - Invatamant specișl ;    '    - ;

Anexa nr. 1.5.1.3.2.- cap 65.02.07.04 US Unitati școlară^ z \

Art. 11. Se aprobă bugetul centralizator pentru capitolul 67.02.05. -Servicii recreative și sportive, conform anexei 1.6.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.05.03P - întreținere Grădini Publice, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 1.6.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 13. Se aprobă bugetul pentru capitolul 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, conform anexei 1.6.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 14. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03 Locuințe, servicii și / dezvoltare publică, conform anexei 1.7.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 15. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, conform anexei: 1.7.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 16. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.05 - Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice, conform anexei: 1.7.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 17. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apă, conform anexei: 1.7.2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 18. Se aprobă bugetul pentru capitolul 70.02,06 - Iluminat public si electrificări rurale, conform anexei: 1.7.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 19. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05 - Salubritate si gestiunea deșeurilor, conform anexei 1.8.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 20. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.05.01 - Salubritate, conform anexei: 1.8.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 21. Se aprobă bugetul pentru capitolul 74.02.06 - Canalizare și tratarea apelor reziduale, conform anexei: 1.8.2., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 22, Se aprobă bugetul, capitolul 84.02.03.Transport rutier conform anexei: 1.9.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 23. Se aprobă bugetul capitolul 84.02.03.03 Străzi, confo^fti^ânexei: 1.9.1.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;    |

Art. 24. Se aprobă Lista de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordînea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexele nr. 2, - Lista de investiții a Sectorului 4, în valoare de 90.597,912 mii iei;

-    anexele nr. 3; 3.1, - Lista de investiții a A.S.L.G. Sector 4, în valoare de 13.758,06 mii lei;

Art, 25. Se aproba repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament pe anul 2011, din buget local, pentru cap 67.02.05.03P - întreținere Grădini, Parcuri, Zone Verzi, conform anexei 4;

Art. 26. Se aproba repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament pe anul 2011 din buget local pentru cap 84.03.03 - Străzi, conform anexei 5.

Art. 27. Se aproba virarea sumei de 10.000.000 lei, reprezentând excedent al secțiunii de funcționare, la secțiunea de dezvoltare, pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții propuse a fi realizate pana Ia finele anului 2011.

Art. 28. Se aprobă formularele 11; 11/1 ; 11/2 și 11/3, respectiv:

Formularul 11 - Anexa nr 1 - Bugetul general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Formularul 11/1 - Anexa nr 2 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

>

>

>

>


Formularul 11/1 - Anexa nr 3 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 (pentru bugetul local)

Formularul 11/2 - Anexa nr 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

Formularul 11/2 - Anexa nr 5 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011;

Formularul 11/2 - Anexa nr 4.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integrai sau parțial din venituri proprii detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011 - pentru Invatamant Formularul 11/2 - Anexa nr 5.1 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2011 - pentru Invatamant,

Art. 29. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 29.09.2011.

Nr. 113/29.09.2011