Hotărârea nr. 112/2011

Hotarare privind aprobarea modificării anexei aprobată prin H.C.L. Sector 4 nr. 60/30.06.2010

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării anexei aprobată prin H.C.L. Sector 4 nr. 60/30.06.2010

In termenul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin (4) lit. b), ale art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit c) și alin (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit b), alin (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4 ) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997.

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Luând act de :

a)    Expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 4, în calitate de inițiator;

b)    Raportul Direcției de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 886/26.08.2011;

c)    Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

privind aprobarea modificării anexei aprobată prin H.C.L. Sector 4 nr. 60/30.06.2010


Art.l. Se modifică: anexa de la Hotărârea Consiliului Lo 60/30.06.2010, conform anexei 1 la prezenta care face parte integ hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 23/25.02.2010 rămân nemodificate.

Art. 3. Secretarul Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011.

Nr. 112/31.08.2011

Anexa nr. 1

la HCL S4 nr. 112/ 31.08.2011

Obiective de investiții

J

Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Valoare execuție din SF mii lei

Alocat credit B.C.R.

Alocat B.L.

1

Lucrări de construcții de fundații și de îmbrăcare a drumurilor din Sectorul 4- Contract subsecvent nr. 22

9.103,30

5.231,03

3.872,27