Hotărârea nr. 111/2011

Hotarare privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 28/31.01.2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 28/31.01.2011

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21J.2.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lît. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Nu se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.28 / 31.01.2011 la art.l cu următorul aliniat: P.U.D astfel aprobat se extinde și terenului în suprafață 195 mp. de la adresa poștală din str, Jirului nr. 3, propus spre concesionare pentru edificare noi locuințe P+2E și locuință +anexe P+E.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului........ ’


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

AGOM1RESC

Nr. 111/31.08.2011