Hotărârea nr. 110/2011

Hotarare privind aprobarea schimbării sediului Administratiei Scolilor, Liceelor şi Grădinitelor Sector 4 în locaţia din B-dul Metalurgiei nr. 89, Sector 4

ffljb

KSj|| MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BBB» CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea schimbării sediului Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în locația din B-dul Metalurgiei nr. 89, Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 227/26.08.2011 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4:

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3) si art. 81 alin. (2) lit. “j” și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba schimbarea sediului Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 din Str. Aleea Mirea Mioara Luiza nr.lA, Sector 4, București, in spațiul etajului 3, corpul A al Colegiului Tehnic “Miron Nicolescu”, situat in B-dul Metalurgiei nr. 89, Sector 4 .

Art. 2. Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, împreună cu Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.08.2011.


PREȘEDINTE DE ȘEI


du DRAGOMIRESCU


Nr. 110/31.08.2011