Hotărârea nr. 11/2011

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone şi a remorcilor, staţionate în parcările de reşedinţă sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe teren

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a autovehiculelor cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone și a remorcilor, staționate în parcările de reședință sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe terenurile aparținând domeniului public

sau privat al Municipiului București de pe raza teritorială a sectorului 4

Consiliul local al sectorului 4,

Având în vedere;

-expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

- raportul de specialitate al Serviciului Amenajări, Evidenta Parcări nr. P.5/1294/28.09.2010; -prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea,

transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice;

-prevederile HCGMB 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București, cu modificările si completările ulterioare;    -    -

în temeiul art.45 alin. (2) si art. 81 al in. (4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă activitatea de blocare a autovehiculelor, cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, și a remorcilor staționate în parcările de reședință sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, de pe raza teritorială a sectorului 4.

Art.2 (1) Se aprobă Regulamentul privind activitatea de blocare a autovehiculelor, cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, și a remorcilor staționate în parcările de reședință sau de utilitate publică, pe drumurile publice sau pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București, de pe raza teritorială a sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta intră în vigoare începând cu data de 15.02.2011.

Art.3 Se aprobă taxa locală de deblocare a autovehiculelor blocate, cu masa autorizată egală sau mai mare de 3,5 tone, în cuantum de 300 lei.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliția Locală Sector 4 și Administrația Domeniului Public Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.


JJjuiui Local al sectorului 4 din


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 11/31.01.2011ANEXA

731.01.2011


REGULAMENTUL privind activitatea de blocare a autovehiculelor cu masfiS®toM^â3^ală sau mai mare de 3,5 tone si a remorcilor, staționate in parcările asfeiaâagta, de utilitate publica, pe drumurile publice sau pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al municipiului București de pe raza teritoriala a sectorului 4

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul regulament privind activitatea de blocare a autovehiculelor cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone si a remorcilor, staționate in parcările de reședința, de utilitate publica, pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului București de pe raza teritoriala a sectorului 4 are ca temei legal:

-    H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea,transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice;

-    HCGMB nr. 124 / 2008 privind aprobarea strategiei de parcare-pe teritoriul municipiului București, cu modificările si completările ulterioare. -

-    H.G. nr. 1391 / 2006 privind imobilizarea unui vehicul

Art. 2 Activitatea de blocare se desfasoara in intervalul orar 20 :00 - 6 :00 in zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri, sambata si in intervalul 16 :00 - 6 :00 in zilele de duminica si va fi executata de Administrația Domeniului Public, fara posibilitatea externalizarii, Împreuna cu reprezentanți ai Politiei Locale sector 4 si ai Brigăzii de Politie Rutiera.

Pentru parcările de reședința activitatea de blocare se desfasoara nonstop, in aceleași condiții.

Art.3. Prin activitatiile de blocare descrise in prezentul regulament se urmărește :

-    descongestionarea drumurilor publice;

-    facilitarea accesului la obiectivele de interes public;

-    asigurarea fluentei circulației în condiții de siguranța;

-    respectarea prevederilor HCGMB nr. 124/2008

-    asigurarea condițiilor pentru respectarea acordurilor de parcare valabil incheiate.

-    o mărire a veniturilor in bugetul Consiliului Local sector 4.

Art.4. Activitatea de blocare, in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 si HCGMB nr. 124/2008, se desfasoara pe domeniul public si privat al municipiului București, de pe raza sectorului 4, in parcările de reședința sau de utilitate publica si se aplica autovehiculelor cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone si a remorcilor staționate in următoarele situații:

-    în zonele unde prin poziția sa autovehiculul stationat neregulamentar determina perturbarea traficului rutier, pune in pericol siguranța circulației, stânjenește lucrările de igienizare, de reparare a drumurilor publice si de refacere a marcajelor de circulație corespunzătoare;

-    pe trotuare, in condițiile in care ramane disponibila pentru circulația pietonilor o Iatime mai mica de 1 m ;

-    in parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, scuaruri, peluzele dintre carosabil si trotuare ;

-    in parcările de reședința de pe raza sectorului 4

-    in parcările de utilitate publica de pe raza sectorului 4

-    pe drumurile publice de pe raza sectorului 4, unde staționarea este interzisă.

Activitatea de blocare in zonele mai sus menționate se executa numai in intervalele orare precizate la art. 2 din prezentul regulament.

Art.5. Măsură blocării nu se va dispune asupra următoarelor vehicule: cele apartinand Serviciilor de Ambulanta, Primăriei Municipiului București, Primăriei Sector 4, Instituției Prefectului, Protecției Civile, Politiei, Politiei Locale, ISU, Jandarmeriei, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției - Direcția Penitenciarelor, Ministerului Administrației si Internelor, SMURD, unităților speciale ale SRI si SPP, aflate in misiune; cele destinate intervențiilor la avariile drumurilor, rețelelor tehnico-edilitare; cele destinate tractarii autovehiculelor avariate, cele apartinand societăților de:salubrizare care efectuează serviciul de salubrizare in sectorul 4, si a celor autorizate de Primăria sector 4

CAPII

CONDIȚII PENTRU BLOCAREA, AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR

Art. 6 Este considerata staționare pentru autovehiculele cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone si a remorcilor oprirea acestora in același Ioc pentru o durata de mai mult de 5 minute in intervalele orare menționate la art. 2 din prezentul regulament -

Art. 7 Operațiunea de blocare se realizează asupra autovehiculelor cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone si a remorcilor, de orice marca, tip si asupra remorcilor care stationeaza in intervalele orare precizate in art. 2, pe drumurile publice, in parcările de reședința sau de utilitate publica, pe domeniul public sau privat al municipiului București, de pe raza teritoriala a sectorului 4

Art. 8. Reprezentant! ai Administrației Domeniului Public, reprezentant! ai Politiei Locale si ai Politiei Rutiere vor identifica locurile de pe drumurile publice, parcările de reședința sau de utilitate publica unde nu este permisa staționarea, urmând a fi montate plăcute de atenționare cu privire la blocarea roților autovehiculelor după caz.

CAPIII

REGULI GENERALE PRIVIND BLOCAREA AUTOVEHICULELOR CU MASA AUTORIZATA EGALĂ SAU MAI MARE DE 3,5 TONE SAU A REMORCILOR

Art. 9. Autovehiculele cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone sau remorcile staționate in intervalul orar stabilit la art. 2 vor fi blocate, iar proprietarii, sau după caz, posesorii acestora vor trebui sa achite taxa de deblocare la casieria Administrației Domeniului Public.

Art. lO.Constatarea staționarii se efectuează de către agenții din cadrul Politiei Locale a sectorului 4

Art. 11.Agentul constatator va intocmi un act de constatare care va cuprinde in mod obligatoriu: ora, ziua, luna, anul, locul constării prezentei autovehiculului; ora, ziua, luna, anul blocării; numele agentului constatator, numărul de legitimație, biroul/serviciul din face parte, datele de identificare ale vehiculului blocat (marca, număr de inmategfiBS&'jp temeiul legal al blocării, constatări in urma examinării exterioare ale vehiculau! ( sunt/nu sunt Închise, portbagajul este/nu este Încuiat, autovehiculul prezinta/nu pjyzinta vizibile), mențiunea ca examinarea s-a făcut prin fotografiere, modul si termenul de contestare, semnătură agentului constatator(anexa 1).


La loc vizibil pe parbriz sau lateral pe vehicul se va afișa o instiintare, conform modelului din anexa nr.2.

Art 12. Activitatea de blocare se va efectua, după caz, chiar si în cazul în care conducătorul autovehiculului se prezintă înainte de încheierea operațiunilor de blocare.

Art.13. Contravenientul va achita obligațiile fiscale, stabilite prin prezentul regulament, la Administrația Domeniului Pulic, iar reprezentanții insitutiei vor trece la deblocarea autovehiculului. Deblocarea se va efectua in maxim 30 minute de la confirmarea plătii de la contravenient.    :

Art.14. Blocarea vehiculelor staționate se va efectua de către agenții constatatori stabiliți conform art.10 din prezentul regulament, care vor intocmi actul constatator si înștiințarea.

CAP. IV

DESCRIEREA ACTIVITATILOR DE BLOCARE

Art.15. Activitatea de blocare a roților autovehiculelor cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone sau a remorcilor staționate, in intervalele orare stabilite, in parcările de reședința, de utilitate publica, pe domeniul public sau privat al municipiului București de pe raza teritoriala presupune următoarele:

a)    montarea dispozitivului pentru blocarea autovehiculul se va efectua pe roata din partea

stanga fata;

b)    dispozitivele de blocare a roților trebuie sa îndeplinească următoarele condiții ;

-    prin montare sa nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate;

-    sa asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării;

c)    activitatile de blocare se vor aplica fara restricție în toate zonele desemnate, în limita

mijloacelor tehnice disponibile;

d)    se interzice blocarea selectiva a autovehiculelor sau a remorcilor aflate într-o zona în

care se desfasoara aceasta activitate;

e)    se va asigura blocarea autovehiculelor sau a remorcilor, luându-se masuri pentru

evitarea deteriorării acestora;

f)    după blocare, se va întocmi documentul specific de comunicare in 3 exemplare, - un

exemplar rămâne la agentul constatator, unul se va inmana contravenientului, la cerere, in momentul achitării taxei de deblocare si unul la Administrația Domeniului Public

g)    agentul constatator va fotografia autovehiculul înainte si după aplicarea dispozitivului

de blocare;

h)    deblocarea se va face după ce contravenientul face dovada achitării contravalorii taxei

de deblocare

CAP.V

TAXA DE DEBLOCARE


Art.16. Taxa de deblocare a vehiculului este de 300 RON / vehicul. Art.17. Taxa prezentata la art. 16 se poate actualiza anual prin hotărâre a Consil: sector 4.

Arh 18. Sumele incașate din taxa prevăzută de prezentul regulament se fac venit ia bugetul local al Consiliului Local sector 4.

CAP.VI.

DISPOZIȚII FINALE

Art.19. în cazul în care contravenientul sau oricare alta persoana încearcă sa degradeze sau sa sustragă dispozitivul de blocare aplicat, se va proceda la recuperarea prejudiciului conform prevederilor legale in vigoare,

Art.20. Se stabilește programul inițial de funcționare a acestor activitati in regim de permanenta, '


PREȘEDINTE DE ȘEDIN'


Alexandru LeontePOPE


Municipiul București Primăria Sector 4


încheiat azi...............ora........locul...........................................................................din sectorul

4.

(zi, luna, an,)    (strada)

Subsemnatul_, agent in cadrul Politiei Locale

sector 4, nr. legitimație_, serviciul Z biroul

......................................am constatat ca:

Autovehiculul cu masa autorizata egală sau mai mare de 3,5 tone /remorca cu număr de

inmatriculare_marca_se afla stationat(a) in locația

_din sectorul 4 in intervalul_

Fata de cele constatate, am dispus blocarea autovehiculului/remorcii mai sus

mentionat(e) pentru staționare neregulamentara in baza ....................Blocarea s-a efectuat

la ora.............

Constatări in urma examinării:...................................................In susținerea celor

de mai sus s-au efectuat fotografii ale vehicului.

Drept pentru care s-a Întocmit prezentul act constatator in trei exemplare, din care un exemplar se va inmana la cerere proprietarului autovehiculului/remorcii in momentul prezentării la sediul Administrației Domeniului Public in vederea achitării taxei de deblocare, un exemplar va ramane la agentul constatator si un exemplar la Administrația Domeniului Public,

Blocarea s-a efectuat in prezenta martorului ___,

identificat cu CI/BI, seria_, nr._, domiciliat in_,

str._

Agent    Martor

-VERSO-

Pentru deblocarea autovehiculului se vor achita:

-taxa de deblocare in valoare de 300 lei.

Plata taxei de deblocare se va efectua la casieria Administatiei Domeniului Public din Sos.Olteniței nr.9, sector 4, între orele 8,00-20,00 sau direct la echipajele de blocare/deblocare aflate în teritoriu.

Constestarea măsurii de blocare se va face la Judecătoria Sector 4 in termen de 15 zile de la data instintarii

înștiințareD-lui/S.C.............................................domiciliat în/ sediul social........................................

Va instintam prin prezenta ca autovehiculul / remorca cu nr. de Înmatriculare_, marca_, inmatriculat pe numele Dvs. a fost

blocat in București, sector 4 , locația._.

Pentru deblocarea acestuia va solicitam sa va prezentați la sediul Administrației

Domeniului Public din Sos. Olteniței nr. 9, sector 4, telefon_in vederea

achitării taxei de deblocare in valoare de 300 RON

Instintarea s-a efectuat in prezenta martorului_,

identificat cu CI/BI, seria_, nr._, domiciliat in_,

str._

Eliberarea vehiculului se va face personal Dvs. sau imputemicitului Dvs., numai după achitarea taxelor.

AGENT CONSTATATOR,

MARTOR