Hotărârea nr. 108/2011

Hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2011 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2011 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 București

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 2212 Z 26.08.2011, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Cu data prezentei se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2011 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.


Nr. 108/31.08.2011

Anexa nr. 1 la HCL nr. 108/ 31.08.2011

Funcția publica

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

director general in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

0

0

0

director in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

11

8

3

3

director adjunct in cadrul aparatului propriu al autorităților

administrației publice locale

0

0

0

sef serviciu

19

13

6

3

sef birou

3

1

2

2

Total categoria funcționari publici de conducere

34

23

11

8

0

auditor clasa i grad profesional asistent

4

0

4

auditor clasa I grad profesional principal

4

4

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

5

4

1

consilier juridic clasa l grad profesional principal

5

5

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

3

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

64

59

5

3

1

consilier clasa I grad profesional principal

52

50

2

10

consilier clasa l grad profesional superior

60

59

1

2

12

Total funcții publice clasa I

192

183

9

31

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

5

5

0

Total funcții publice clasa II

llllill'6

6

0

SlilIBilliO

iiiiiliiilo

0

referent clasa III grad profesional debutant

1

1

0

1

referent clasa Iii grad profesional asistent

16

15

1

referent clasa III grad profesional principal

10

9

1

5

1

referent clasa III grad profesional superior

51

50

1

v \\ 6

4

Total funcții pulice clasa III

78

75

3

ii

L \    ’ \\ 6

9

2

Total funcții publice execuție

276

264

12

iL f ?

î    11

40

3

Total funcții publice

310

;287

V    23

■' / 1111

: 48

3