Hotărârea nr. 104/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

t    MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului ai sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 /1 / 3086 / 03.08.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având in vedere prevederile art 19, lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si ia partea de cheltuieli, astfel:

© Bugetul local in suma de 502.105,00 mii lei, conform anexei nr. 1,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 502.105,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și ia partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local la venituri si cheltuieli;

-    Anexa 1.2- capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice;

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si dezvoltare publica;

-    Anexa 1.6 - capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului;

-    Anexa 1.7 - capitol bugetar 84.02 - Străzi;

Art. 3. Se aproba bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 54.02.50 AlfeT servicii publice generale conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 5. Se aproba bugetul Sector 4, subcapitolul 67.02,05.03P întreținere grădini publice, conform anexei: 1.4.1; 1.4.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 6. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.03.30 - Alte cheltuieli in domeniul locuințelor, conform anexei: 1.5.1; 1.5.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 7. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 70.02.05.01 - $ Alimentare cu apa, conform anexei: 1.5.2; 1.5.2.1., care face parte integrantă > din prezenta hotărâre;

Art 8. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02.05.01 -Salubritate, conform anexei: 1.6.1; 1.6.1.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 9. Se aprobă bugetul Sector 4 pentru capitolul 74.02,06 - Canalizare si tratare apelor reziduale, conform anexei: 1.6.2; 1.6.2.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 10. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Străzi, conform anexei: 1.7,1; 1.7.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 11. Se aprobă bugetul Creditelor interne pe anul 2011 pentru capitolul 84.07. - Transporturi, conform anexei: 1.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art 12. Se aprobă bugetul pentru capitolul 84.07.03.03 - Străzi, conform anexei: 1.8.1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 13. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum si pentru unitățile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 2. Lista de investiții a Sectorului 4 in valoare de 75.897,91 mii lei;

-    anexa nr. 3. Lista de Investiți a A.D.P. Sector 4 in valoare de 3.568 mii lei;

Art. 14. Se aprobă anexele:

> Anexa nr. 4 - Bugetul local detaliat ia Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;

> Anexa nr. 5 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole^ și paragrafe pe anul 2011;

Art. 15. Se aproba Lista creditelor de angajament pentru anul 2011, după cum urmeaza:

-    anexa nr. 6 cap. 67.02 Lucrări de amenajare terenuri, zone verzi adiacente imobilelor din sectorul 4 ~ Contract subsecvent nr. 3 ;

-    anexa nr. 7 cap. 84.02 Lucrări de construcții, de fundații si de imbracare a drumurilor din Sectorul 4 - Contract subsecvent 21;

z

/

Art. 16. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de ‘ Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente™ Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.08.2011.

Nn 104/000011