Hotărârea nr. 102/2011

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de construcţii, de fundaţii şi de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - alei, accese, parcări şi drumuri în parcul Orăşelul Copiilor

e MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșfouc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de cqstrucții , de fundații și de îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 - alei, accese, parcări și drumuri în parcul Orășelul Copiilor, parcul Lumea Copiilor precum și în zonele adiacente acestora”.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.802/ 5.08.2011.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind

Finanțele Publice Locale și

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la Îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Nr. 102/008.2011

Anexa

la HCL S4 nr. 102/08.08.2011

Obiective de investiții

Nr. Crt.

Denumire obiectiv

Valoare execuție din SF mii lei(cu TVA)

1

Lucrări de construcții, de fundații și îmbrăcare a drumurilor din sectorul 4 -alei,accese ,parcări și drumuri în parcul Orășelul Copiilor, parcul Lumea copiilor precum și în zonele adiacente acestora

9.936,23

TOTAL

9.936,23

PREȘEDINTE DE ȘEDIN^ Alexandru Leont.e -POPEsfo