Hotărârea nr. 101/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-diil George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2011

/

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

-Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 ai Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului al sectorului 4 pe anul 2011, nr. P/ 6 / 1 / 2555 / 07.07.2011 al Direcției Economice;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Având in vedere prevederile art. 19, lit. a, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale și a modificărilor ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local in suma de 502.105,00 mii lei, conform anexei nr. 1,


-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice;

-    Anexa 1.3- capitol bugetar 65.02 - ASLG;

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie;

-    Anexa 1.5 - capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii si Dezvoltare Publica;

Art. 3. Se aproba bugetul propriu al Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P conform anexei 1.2.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, conform anexelor: 1.3, din care:

Anexa nr. 1.3.1 - cap 65.02.03 - Centralizator Anexa nr. 1.3.1.1 - cap 65.02.03.01 ASLG 1 Anexa nr. 1.3.1.2 - cap 65.02.03.02 ASLG 2 Anexa nr. 1.3.1.3 - cap 65.02.03 US 1 Unitati școlare Anexa nr. 1.3.2 - cap 65.02.04 - Centralizator Anexa nr. 1.3.2.1 - cap 65.02.04.02 ASLG 2

Art 5. Se aproba bugetul Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03P întreținere grădini publice, conform anexei: 1.4.1; 1.4.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 6. Se aproba bugetul Sector 4, capitolul 70.02.03.30 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, conform anexei: 1.5,1; 1.5.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Sectorului 4, precum si pentru unitățile aflate in subordînea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 2. Lista de investiții a Sectorului 4 in valoare de 77.298,56 mii lei;

-    anexa nr. 3. Lista de Investiți a A.S.L.G. Sector 4 in valoare de 16.106,06 mii lei;

Art. 8. Se aprobă anexele:

>    Anexa nr. 4 - Bugetul local detaliat la Venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2011;


>    Anexa nr. 5 - Bugetul detaliat la cheltuieli pe și paragrafe pe anul 2011;

Art. 9. Se aprobă contul de execuție bugetară aferent trimestrului II al anului 2011, conform:

>    anexei nr 6 - Cont de execuție bugetară - Venituri

>    anexei nr 7 - Cont de execuție bugetară - Cheltuieli.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011.


Nr. 101/07.07.2011