Hotărârea nr. 100/2011

Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele B-34-ADP, B-07-GUO si B-052026 aflate în dotarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

consiliul LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele B-34-ADP , B-07-GUO si B-052026 aflate în dotarea Administrației Domeniului Public Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4 ;

Având în vedere expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 București

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 1124 / 27.06.2011 al Administrației Domeniului Public Sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de prevederile OG nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările ulterioare;

Văzând prevederile OUG nr.55/2010, aprobată prin Legea nr.33/2011;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată,cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-34-ADP în cantitate de 200 litri motorina.

Art.2.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoutilitara cu număr de înmatriculare B-07-GUO în cantitate de 250 litri motorina.

Art.3.Se aprobă consumul lunar de carburant pentru autoutilitara cu număr de înmatriculare B-052026 în cantitate de 250 litri motorina.

Art.4.Prevederile de la art.1-3 din prezenta, vor intra în vigoare după încetarea aplicării dispozițiilor cuprinse în OUG nr.55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice.

Art.5.Secretarul sectorului 4, Administrația Domeniului Public Sector 4, Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electoral, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 07.07.2011.


ontrasemnează

Secretarul Sectorului 4

1OMIRESCU


Nn 1OO/O7J7J011