Hotărârea nr. 10/2011

Hotarare privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la regulamentul de desfăşurare a activităţii de comercializare şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea anexei nr.l la regulamentul de desfășurare a activității de comercializare și a serviciilor de piață pe teritoriul sectorului 4

Consiliul Local Sector 4    •

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 30/20.01.2011 precum și Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;    "

în temeiul prevederilor Legii nr. 12/1990 modificată și completată, privind protejarea populației

împotriva unor activități comerciale ilicite;

O.G.99/2000 republicată, modificată și completată privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

H.G.nr.333/2003 și a Legii nr.650/2002 de aprobare a O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;    '

H.G.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

H.G.348/2004 modificată și completată privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

H.C.G.M.B. nr.l 18/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale;

în temeiul art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.h din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l începând cu data prezentei se aprobă modificarea anexei nr.l de ia regulamentul de desfășurare a activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul sectorului 4, aprobat prin Hot. nr,55/28.08.2008 a Consiliului Local sector 4 conform Anexei ce face parte integrantă din această hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi cuprinse în Hot.nr.55/28.08.2008 a Consiliului Local sector 4 rămân neschimbate.    .

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliția Locală a Sectorului 4 împreună cu restul serviciilor de specialitate și cu toți agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 4 vor respecta și vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din


Nr. 10/31.01.2011

Anexă

la H.C.L.Sector 4 nr. 10/31.01.2011

ANTEI

ACORD DE FUNCȚIONARE

Nr........../.......J........./’..........

VALABIL PÂNĂ LA DATA DE................

în baza prevederilor Legii nr.215/2001 rep.mod. și comp., O.G. nr.99/2000 rep. mod. și compl., și H.C.L.S4 nr. 55/2008 și ca urmare a cereriyjr. .


S.C./P.F./Î.I./Î.F.

Sediul social.

C.U.I...................................Jtw. «meri

are acordul să desfășo

.m.p.


Spații definitive O OBIECT DE ACTIVI'

ORAR DE FUNCȚIONARE.......................................................................

3

l.Modificarea activităților comerciale aprobate prin prezentul Acord atrage după sine necesitatea solicitării unui nou Acord.2.In cazul ocupării domeniului public, prezentul este valabil numai însoțit de chitanța de plată.3.Nerespectarea prezentului Acord atrage după sine aplicarea prevederilor legale, suspendarea pe o perioadă de până la 30 de zile sau retragerea acestuia.4.Se interzice expunerea sau comercializarea mărfurilor în afara spațiului fără a poseda acord în acest sens.S.Solicitarea prelungirii prezentului Acord se va face cu 30 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.

Observații:

AVEȚI OBLIGAȚIA DE A AFIȘA LA LOC VIZIBIL COPIA PREZENTULUI ACORD,

S.S.


PRIMAR SECTOR 4

Am luat la cunoștință de reglementările cuprinse în prezentul Acord:

Numele ....................Prenumele 2......................., Str............................., Nr Bl

Sc......., Ap......, Sector    B.I./C.I.seria......., Nr................, Secția......, Data.............,

\    , Semnătura............................... întocmit,

VIZE - Acord de funcționare Nr.

9

Nr.

crt.

Nr.prelungire contract/ Nr.chitantă dom.public

Perioada de valabilitate

întocmit

Semnătura și ștampila

1

2

3

4

5

Observații.,............................................................................

9