Hotărârea nr. 1/2011

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; - Raportul de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.2 /58/ 26.01.2011 al Direcției Economice - in care este explicata suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli

efectuata in cadrul prezentei rectificări bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

sector 4;

Având in vedere prevederile art. 82, din Legea nr. 273Z2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Hotărăște:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost suplimentat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, cu suma de 50, 00 mii lei după cum urmeaza:

ANEXA NR. 1-141/01-Buget Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole , titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe trimestru;

ANEXA NR. 2 - Buget de cheltuieli pentru anul 2010/49.02 Buget Local;

ANEXA NR.3- Buget de cheltuieli pentru anul 2010/51.02.01Autoritati Executive si Legislative;

ANEXA NR. 4- Buget de cheltuieli pentru anul 2010/51.02.01.03P /Primăria Sectorului 4;

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, instituțiile publice implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 1/31.01.2011