Hotărârea nr. 99/2010

Hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Primăriei sector 4

Hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Primăriei sector 4

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si referatul de specialitate al

Direcției Resurse Umane Nr.III.1 / 31/31.08.2010;

Văzând dispozițiile exprese cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17460/P/13.07.2010;

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2), lit. “e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Primăriei Sector 4 , conform anexei 1, care face parte integrantă din această Hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

2 / 2