Hotărârea nr. 98/2010

Hotarare privind modificarea art. 2 din HCLS4 nr. 82/12.08.2010

Hotarare privind modificarea art. 2 din HCLS4 nr. 82/12.08.2010

Consiliul Local al sectorului 4;

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Administratiei Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4 nr. 3868/31.08.2010

In temeiul art.45 alin.1 si art.81 alin 2 lit. e din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1 Se modifica art.2 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 82/ 12.08.2010 si va avea urmatorul cuprins : “ Cu data prezentei se abroga art. 2 si art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 18/ 25.02.2010 ”

Art. 2 Directorul general al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

1 / 1