Hotărârea nr. 96/2010

Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4

Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Admin

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Vizand rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand seama de prevederile O.U.G. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.

273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, cat si de prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 85/12.08.2010 privind aprobarea implementarii dispozitiilor cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare la Directia de Administrare a Pietelor Sector 4;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin (2) lit. e) si h) din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 conform Anexei 1.

Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.09.2010. Cu aceeasi data inceteaza aplicabilitatea H.C.L. S 4 nr. 82/31.08.2009 .

Art.3. Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei.

1 / 1