Hotărârea nr. 93/2010

Hotarare pentru modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.11/2008, modificată prin HCLS4 nr.40/2008 privind componenţa nominală a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

Hotarare pentru modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.11/2008, modificată prin HCLS4 nr.40/2008, privind com

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 305/18.08.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de

organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată, completată și aprobată prin Legea nr.

673/2002;

Văzând dispozițiile cuprinse în H.C.L.S.4 nr 11/2008, modificată prin HCLS4 nr.40/2008, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 2 la HCLS4 nr.11/2008, modificată prin HCLS4 nr.40/2008, privind componența nominală a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, după cum urmează:

1. a) Domnul Săvulescu Gheorghe trece de la Comisia nr.3 - Comisia pentru

administrarea domeniului public, administrarea piețelor,organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală-

la Comisia nr.2

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism

-(comisie de bază),

în locul domnului Mănescu Liviu Adrian, acesta din urmă devenind membru al

Comisiei nr.3-

(comisie de bază) b) Domnul Mănescu Liviu Adrian trece de la Comisia nr.1- Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe

-(comisie secundară)

la Comisia nr.7

Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești -

(comisie secundară),

în locul domnului Săvulescu Gheorghe, acesta din urmă devenind membru al Comisiei nr.1

-(comisie secundară)

Art. 2. Art.2 al HCLS4 nr.74/15.07.2010 prin care dl. Mănescu Liviu Adrian a fost validat în CLS4, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4, aprobată prin H.C.L.S.4 nr.11/07.07.2008 și modificată prin H.C.L.S.4 nr.40/31.07.2008, se modifică conform prevederilor de la art. 1.

2 / 2