Hotărârea nr. 92/2010

Hotarare privind numirea a 2 reprezentanţi ai Consiliului Local al sectorului 4 în cadrul Consiliului de administraţie

Hotarare privind numirea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local al sectorului 4 în cadrul Consiliului de adm

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate al Secretarului sectorului 4 nr.304/18.08.2010;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de Adresa Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, sector 4, înregistrată la Registratura Primăriei Sectorului 4 cu nr. 24462/02.08.2010;

În conformitate cu prevederile art. 186 alin. 3 lit. b și alin.4, din OUG nr. 48/2010, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.j din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1- Se desemnează ca membru și respectiv membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, sector 4, următorii consilieri locali:

Dl. consilier Popescu Marian Radu - membru

Dl. consilier Dinu Geani - membru supleant

Art.2- Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 33/2004.

Art.3- Secretarul Sectorului 4, persoanele numite precum și conducerea Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

2 / 2