Hotărârea nr. 90/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.3 / 14 / 27.08.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

-    Bugetul local in suma de 524.214,00 mii lei, conform anexei nr. 1

-    Bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexei nr. 2;

- Bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumutrilor interne ( BCR) in suma de 100.000,00 mii lei, conform anexei nr.3;

- Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma 12.874,00 mii lei, conform anexei nr. 4;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 524.214,00

mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de: 524.214,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 36.481,75 mii lei;

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 3.575,91 mii lei;

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 17.938,00 mii lei, - Anexa 1.5 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie - in valoare de: 85.780,59 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - in valoare de: 15.749,08 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Anexa 1.7 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului - in valoare de: 49.287,74 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Anexa 1.8 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi - in valoare de: lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

28.293,69 mii


Art. 3. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 10.821,10 mii lei, conform anexei 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 2.925,91 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 17.816,50 mii lei conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul - capitolul 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, in valoare de: 84.1 15,59 mii lei, conform anexei nr. 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu apa, in valoare de: 916,87 mii lei, conform anexei nr. 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 8. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 48.730,00 mii lei, conform anexei: 1.7.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul - capitolul 84.02.03.03 - Strazi, in valoare de: 28.218,69 mii lei, conform anexei nr. 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent fondului de rulment in suma de 4.472,00 mii lei, conform anexelor nr. 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1;

Art. 11. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent imprumuturilor interne ( BCR) in suma de 100.000,00 mii lei, conform anexei nr. 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2;

Art. 12. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Directia de Administratie a Pietelor Sector 4 in suma 12. 874,00 mii lei, conform anexei nr. 4, 4.1, 4.1.1;

Art. 13. Se aproba Lista de investiții a Primăriei Sector 4 precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 5 Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 160.978,14 mii lei, din care :

buget local:    56.506,14 mii lei;

credit intern:    100.000,00 mii lei;

fond de rulment: 4.472,00 mii lei;

Anexa nr. 6, 6.1 Lista de investitii pentru anul 2010, cu finantare din surse proprii - Directia de Administrare a Pietelor Sector 4, in valoare de 5.650,00 mii lei;

Art. 14. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral, Administrație Publică.

4 / 4