Hotărârea nr. 85/2010

Hotarare privind aprobarea implementării dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ro

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sector 4 si Raportul de Specialitate al directorului Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Tinand seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare cat si procesul- verbal nr.4293/21.07.2010 incheiat intre reprezentantii Primariei Sector 4 si ai Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru stabilirea numarului de posturi cuprinse in organigrama Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4;

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17460/P/13.07.2010;

In conformitate cu dispozitiile art. 45 alin (1) si art. 81 alin (2) lit. e) si h) din Legea nr. 215/2001 modificata si completata privind administratia publica locala;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba modificarea Organigramei Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 conform Anexei 1.

Art.2. Se aproba statul de functii al Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 conform Anex

ei 2.

Art. 3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.09.2010. Cu aceeasi data inceteaza

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ror

aplicabilitatea Art. 1 si 2 din H.C.L. S 4 nr. 82/31.08.2009 .

Art. 4. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 . Directorul Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 va aduce la indeplinire

prevederile prezentei.

Anexa1: Anexa 1H 85 .doc

(Size: 33 Kb)

2 / 2