Hotărârea nr. 84/2010

Hotarare privind aprobarea implementării dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Comunitare Sector 4

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ro

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere referatul de specialitate al Poliției Comunitare Sector 4 nr.51/09.08.2010 și ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

În aplicarea prevederilor Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea si funcționarea Poliției Comunitare Sector 4, H.G. nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare și OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr.17460/P/13.07.2010;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.7 și ale art.81 alin.(2) lit. e), j) și l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aproba organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Poliției Comunitare Sector 4, în temeiul prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, conform anexelor 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ror


Art.2 Se aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea aplicării dispozițiilor art.100 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.4.

Art.3 Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Directorul Poliției Comunitare Sector 4 prin compartimentele de specialitate vor duce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor

Anexa1: Anexa 1 H 84 .doc

(Size: 95 Kb)

2 / 2