Hotărârea nr. 82/2010

Hotarare privind aprobarea implementării dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ro


Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si raportul de specialitate al

Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4 nr. 3367/10.08.2010;

Văzând dispozițiile exprese cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17460/P/13.07.2010;

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 81 alin. (2), lit. “e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba organigrama, statul de funcții si regulamentul de organizare si funcționare ale Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4, în temeiul prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, conform anexelor 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ror

Art. 2 - Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.

18/25.02.2010.

Art. 3 - Directorul general al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4 va aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

Anexa1: Anexa 1 H 82 .doc

(Size: 46 Kb)

2 / 2