Hotărârea nr. 81/2010

Hotarare privind aprobarea implementării dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006


Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ro

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sector 4;

Având în vedere referatul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale sector

4;

Văzând dispozițiile exprese cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17460/P/13.07.2010;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 81 alin. 2 litera e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, în temeiul prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, conform anexelor 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ror

Art.2 - Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4 va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Anexa1: Anexa 1 H 81 .doc

(Size: 62 Kb)

2 / 2