Hotărârea nr. 80/2010

Hotarare privind aprobarea implementării dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ro

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Văzând dispozițiile exprese cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Luând act de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 17460/P/13.07.2010;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și atr.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 republicată, a administrației publice locale:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aproba organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Primarului Sectorului 4 în temeiul prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, conform anexelor 1, 2 și 3 ce fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă numărul maxim de personal pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, de 60 posturi.

Hotarare privind aprobarea implementării dispozițiilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului Ror

Art. 3 - Până la sfârșitul lunii august 2010 se va prezenta și proiectul de hotărâre conținând Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu completat.

Art. 4 - Primarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2 / 2