Hotărârea nr. 8/2010

Hotarare privind stabilirea salariului de bază al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4

Hotarare privind stabilirea salariului de bază al personalului contractual din cadrul aparatului de specialita

În temeiul Raportului de specialitate Nr. IV.11/37/21.01.2010 întocmit de Direcția Resurse Umane și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de dispozițiile Legii nr.330/2009, art.3, 29, 30, 39 și următoarele privind salarizarea unitară a personalului contractual;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(1) și art.81 alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală,

Consiliul Local Sector 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă menținerea salariilor de bază privind personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, începând cu ianuarie 2010, în cuantumurile existente la 31.12.2009, conform legii.

Art.2 Prevederile cuprinse la art.1 se vor acorda pe durata anului 2010.

Art.3 Sporurile care nu sunt incluse în salariul de bază vor fi acordate legal prin Dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art.4 Direcția Resurse Umane și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.01.2010.

2 / 2