Hotărârea nr. 77/2010

Hotarare privind aprobarea cofinanţării proiectului “Investitie durabila si eficienta in capitalul uman institutional

Hotarare privind aprobarea cofinanțării proiectului “Investiție durabila si eficienta in capitalul uman institi

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 și Referatul de specialitate al Administratiei scolilor, liceelor si gradinitelor Sector 4, București;

Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În conformitate cu:

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Comun Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr. 712 din 29.01.2009/634 din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axelor 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”;

- O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

- Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 mai 2008;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale;

- Ghidul solicitantului - Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului

ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”;

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale;

În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. „j”, precum și art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea proiectului “Investitie durabila si eficienta in capitalul uman institutional ”    inițiat de A.S.L.G. Sector 4.

Art. 2. (1). Se aprobă contribuția proprie in cuantum de 2% din bugetul total eligibil de 932.532,20 lei fără TVA ce revine A.S.L.G. Sector 4 aferenta proiectului“    Investitie

durabila si eficienta in capitalul uman institutional ” respectiv contribuția proprie de 18.650, 64 lei (2). Se aprobă toate costurile in cuantum 118.030,80 lei repezentand TVA aferenta activitatilor

desfasurate in cadrul proiectului “Investitie durabila si eficienta in capitalul uman institutional ”    inclusiv suportarea de către Consiliul Local

al Sectorului 4 a tuturor cheltuielilor neprevăzute neeligibile aparute pe parcursul implementării proiectului.

Art. 3. Consiliul Local al Sectorului 4 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 4 se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achizițiilor publice și ajutorului de stat.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al A.S.L.G. Sector 4 pentru semnarea Declarației de conformitate si angajament, precum și a documentelor ce se anexează în mod obligatoriu la Cererea de Finanțare, în conformitate cu cerințele Ghidurilor solicitantului pentru Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Imbunatatirea eficacitatii organizationale” Operațiunea „Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.”.

Art. 6. Se împuternicește Directorul General al A.S.L.G. Sector 4 să reprezinte Consiliul Local al Sectorului 4 până la finalizarea implementării proiectului.

Art. 7. Cu data prezentei, HCLS4 nr.116/26.11.2009 își încetează aplicabilitatea.

Art. 8. Directorul General al A.S.L.G. Sector 4 și echipa proprie de proiecte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 4.

4 / 4