Hotărârea nr. 76/2010

Hotarare privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizice


Hotarare privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fiz

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatele de specialitate ale Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizate de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si ale Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata;

Hotarare privind aprobarea unor Planuri urbanistice de detaliu pe terenuri proprietate privata persoane fizi

Art. 1. Se aprobă Planurile urbanistice de detaliu pentru IMOBILELE PREVAZUTE IN ANEXA LA PREZENTA HOTARARE    situate p

e terenuri proprietate privata persoane fizice si/sau juridice si domeniul privat al municipiului Bucuresti.

Art. 2. Prezentele documentații reprezintă regulamente de urbanism și nu dau dreptul de construire.

Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentelor documentații de urbanism este de 2 ani .

Anexai: Anexa H 76 PUD-uri.doc

(Size: 49 Kb)

2 / 2