Hotărârea nr. 71/2010

Hotarare privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Sector 4

Hotarare privind înființarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate al Direcției Resurse Umane;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se aprobă înființarea Administrația Domeniului Public Sector 4 în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, instituție publică, cu personalitate juridică începând cu data de 1 octombrie 2010.

(2) Se aprobă organigrama conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Sediul social al Administrația Domeniului Public Sector 4 va fi in Șoseaua Olteniței nr 9, sector 4.

Art.2 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrația Domeniului Public Sector 4 cât și statul de funcții se va elabora și se va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 în

ședința ordinară din luna iulie 2010.

Art.3 Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2 / 2