Hotărârea nr. 68/2010

Hotarare privind actualizarea şi modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Sector 4

Hotarare privind actualizarea și modificarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr IV.13/349/17.06.2010 al Direcției Resurse Umane;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă actualizarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor Sector 4 în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexai: Anexa H 68 .doc

(Size: 128 Kb)

1 / 1