Hotărârea nr. 67/2010

Hotarare privind aprobarea strategiei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4


Hotarare privind aprobarea strategiei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector

Consiliul Local al sectorului 4;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Avand in vedere Referatul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 4 nr.18571/22.06.2010;

Tinand seama de rapoartele comisiilor de specialitate;

Luand in considerare prevederile Legii nr.47/2006, privind sistemul national de asistenta socială

si in conformitate cu art. 1 alin. 2 lit.a din Anexa 1 din Regulamentul - Cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aprobat prin HGR

1434/2004, republicat;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art.81 alin (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă strategia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4, pe perioada 2010 - 2013, in materie de asistenta sociala si protectia copilului, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. Se aproba Planul Operational de punere in aplicare a Strategiei prevazute la art. 1, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotarare.

Art. 3. Primarul Sectorului 4 si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competențelor.

2 / 2