Hotărârea nr. 65/2010

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ Şcoala nr. Colegiul Naţional Ion Creangă şi Grădiniţa nr. 175

Hotarare pentru modificarea HCLS4 nr. 65/25.09.2008, privind numirea reprezentanților în Consiliile de Ad

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 202/11.06.2010, întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de HCLS4 nr. 65/2008, privind numirea unor consilieri locali în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din sectorul 4

În baza prevederilor art. 145 alin.(6) din Legea Învățământului nr. 84/1995, republicată;

Potrivit art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.,,j'' din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu data prezentei se aprobă ca doamna consilier POPA Geta să facă parte din Consiliile

de Administrație ale unităților de învățământ Școala nr. Colegiul Național Ion Creangă și Grădinița nr. 175    Căsuța

Piticilor .

Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 65/25.09.2008 se va modifica astfel:

Nr.

crt.

Adresa

Nume

reprezentant

Consiliu Local

Colegiul Național

Ion Creangă

Str. Cuza Vodă nr. 51

Popa Geta

55

Grădinița nr. 175

Căsuța Piticilor

Al. Stupilor nr. 125

Popa Geta

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 și reprezentantul numit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

3 / 3