Hotărârea nr. 62/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 444 /29.06.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate modificarile intervenite in structura bugetului de venituri si cheltuieli;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 545.804,00 mii lei, conform anexei nr. 1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 545.804,00 mii

lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 545.804,00 mii lei;

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 35.783,74 mii lei;

Anexa 1.3 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 168.236,84 mii lei;

- Anexa 1.4 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte servicii si Dezvoltare Publica in valoare de: 16.159,64 mii lei;

Anexa 1.5 - capitol bugetar 74.02 - Protectia mediului in valoare de: 60.539,57 mii lei;

- Anexa 1.6 - capitol bugetar 84.02 - Transporturi in valoare de: 9.793,39 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 19.441,30 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 168.236,84 mii lei, conform anexelor: 1.3, din care:

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr

-    Anexa nr


1.3.1.1    - cap 65.02.03 ASLG - in valoare de - 31.337,81 mii lei

1.3.1.2    - cap 65.02.03 DR - in valoare de - 4.468,06 mii lei

1.3.1.3    - cap 65.02.03 US - in valoare de - 73.489,79 mii lei 1.3.2.1 - cap 65.02.04 ASLG - in valoare de - 6.806,43 mii lei

-    Anexa nr. 1.3.2.2    - cap    65.02.04 DR - in valoare de - 2.458,31 mii lei

-    Anexa nr. 1.3.2.3    - cap    65.02.04 US - in valoare de - 39.328,13 mii lei

-    Anexa nr. 1.3.3.1    - cap    65.02.07 invatamant - in valoare de - 10.348,31    mii lei

Art. 5. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, la valoarea de 8.055,20 mii lei, conform anexei: 1.4,1., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, la valoarea de 906,83 mii lei, conform anexei: 1.4,2., care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltaii comunale, la valoarea de 6.790,01 mii lei, conform anexei: 1.4.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale, la valoarea de 539,57 mii lei, conform anexei: 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Strazi, la valoarea de 9.718,39 mii lei, conform anexei: 1.6.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul aferent liniei de finantare interna ( BCR ) la valoarea de 71.315,80 mii lei conform anexelor : 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 11. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum si pentru unitatile aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 3. Lista de investitii a Primariei Sectorului 4 in valoare de 111.723,80 mii lei, din

care :

buget local :


35.936,00 mii lei;


fond de rulment : 4.472,00 mii lei;

credit intern :


71.315,80 mii lei;


-    anexa nr. 3.2 Lista de investitii pe anul 2010, cu finantare din buget local a A.S.L.G., in

valoare de 14.257,53 mii lei

- anexa nr. 3.3 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. - A.S.L.G., in valoare de 4.874,44 mii lei;

Art. 12. Se aproba lista creditelor de angajament pe anul 2010 din bugetul de stat pentru reabilitare termica a imobilelor din Sectorul 4, in valoare de 3.400,00 mii lei, conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 13. Se aproba lista creditelor de angajament pe anul 2010 din bugetul local pentru realizarea studiilor de fezabilitate, expertize tehnice si audit energetic pentru blocurile ce vor fi reabilitate termic (31 blocuri), in valoare de 1.983,714 mii lei, conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 14. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

4 / 4