Hotărârea nr. 60/2010

Hotarare privind modificarea şi completarea anexei aprobată prin HCLS4 nr.94/09.10.2009


Hotarare privind modificarea și completarea anexei aprobată prin HCLS4 nr.94/09.10.2009

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin (4), ale art. 45 alin.(2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) precum și ale art. 115 alin. (1) lit.b) alin. (3), (5) și (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componeța și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte și convenții;

Luând act de:

1.    Expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 4, în calitatea sa de inițiator;

2.    Referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană - Serviciul Investiții nr.IX.C.37/769/29.06.2010;

3.    Raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local al Sectorului 4;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice

de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local nr.:


88/31.10.2007, prevăzută în anexă la prezenta;

96/29.11.2007, prevăzută în anexă la prezenta;

02/31.01.2008, prevăzută în anexă la prezenta;

45/28.08.2008, prevăzută în anexă la prezenta;

55/28.05.2009, prevăzută în anexă la prezenta;

91/30.09.2009, prevăzută în anexă la prezenta;

27/31.03.2009, prevăzută în anexă la prezenta;

50/27.05.2010, prevăzută în anexă la prezenta;

58,59/30.06.2010, prevăzută în anexă la prezenta.

Consiliul local al Sectorului 4 adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea anexei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 94/09.10.2009, privind ”Lista obiectivelor de investiții propuse a fi finanțate din credit”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi stabilite în HCLS4 nr. 94/09.10.2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Investiții și Direcția

Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Anexa1: Anexa H 60 .xls

(Size: 31 Kb)

3 / 3