Hotărârea nr. 58/2010

Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici

Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privin

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană nr.738/23.06.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale și In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții și indicatorii tehnico-economici aferenți, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.06.2010.

Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privim

Anexa1:


Anexa H 58 .xls

(Size: 17 Kb)

2 / 2