Hotărârea nr. 55/2010

Hotarare privind eşalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor şi taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4


Hotarare privind eșalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor și taxelor locale restante datorate bugeti

Consiliul Local al Sectorului 4

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie referatul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. nr. 3778/17.05.2010;

Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.2 din H.G. 1112/2000 privind strategia de privatizare a

Societății Comerciale "Vulcan" - S.A. București, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat); coroborate cu prevederile art. 18 alin. 10 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare; cu prevederile Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 577 din 2002, prevederile art. 1 și art. 2 din O.U.G. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante.

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 și art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată și actualizată,

Hotarare privind eșalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor și taxelor locale restante datorate bugetu

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă eșalonarea pe o perioadă de 5 ani a impozitelor și taxelor locale restante datorate bugetului local al sectorului 4 în suma de 821.318,03 lei și scutirea de la plată a majorărilor în suma de    80

6.850,43

lei, pentru SC VULCAN SA.

Art. 2. Se abrogă HCL Sector 4 nr.46 din 30.04.2009.

Art. 3. Prezenta hotarare produce efecte juridice dupa data achitarii tuturor obligațiilor la bugetul local al sectorului 4, cu termene de plată expirate, inclusiv accesoriile aferente, cu exceptia celor care fac obiectul scutirii si esalonarii din prezenta.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

2 / 2