Hotărârea nr. 51/2010

Hotarare privind aprobarea propunerii ca instituţia Primăriei Sectorului 4 să devină membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei „Oraşe Energie România”-OER


Hotarare privind aprobarea propunerii ca instituția Primăriei Sectorului 4 să devină membru cu drepturi c

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr. IX/401691/07.05. 2010 al Serviciului Corp

Control Primar precum și Raportul nr. IX/40150/2009, aprobat de Primarul Sectorului 4, privind participarea Primăriei Sectorului 4 la Conferința anuală OER cu tema: „Locul energiei pe agenda locală”;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al municipiului București nr.291/2001;

În temeiul art.45 alin.2 lit.d și art.81 alin.(2) lit. q din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă propunerea ca instituția Primăriei Sectorului 4 să devină membru cu drepturi depline în cadrul Asociației „Orașe Energie România”-OER.

Hotarare privind aprobarea propunerii ca instituția Primăriei Sectorului 4 să devină membru cu drepturi d

Art.2 Se aprobă cheltuielile Primăriei Sectorului 4 privind cotizația anuală OER precum și alte cheltuieli, în vederea implementării programului direcționat pe mai multe ținte privind politicile energiei regenerabile și gazelor cu efect de seră, inclusiv logistica aferentă-transport, participare seminarii, întocmire proiecte și alte cheltuieli ce au în vedere realizarea obiectivelor programului, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze pentru Consiliul Local și în numele Sectorului 4, documentele necesare aderării la Asociația „Orașe Energie România”-OER precum și orice alte documente legate de calitatea de membru al asociației.

Art.4 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

2 / 2