Hotărârea nr. 5/2010

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - AT

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.V.15./ 160/ 25.01.2010 al Direcției Relații cu Comunitatea Locală - Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATI

-ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 23.01.2010, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea administratiei publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea acestei activitat.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Serviciul Tehnic Consilul Local Documente -Electoral vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.01.2010.

Anexai: anexa-h5-2010.xls

(Size: 19 Kb)

2 / 2