Hotărârea nr. 48/2010

Hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

Hotarare privind aprobarea documentatiilor de avizare si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București. Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii nr.

564/20.05.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și art. 81, alin.2, lit.”i” și alin. 4, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentatiile de avizare si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii, conform    Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare Urbană - Serviciul Investitii și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

Anexai: Anexa H 48.doc

(Size: 58 Kb)

1 / 1